Ban quản trị

Thomas Stier

H&T Technology Pool & Spa Co., Ltd. (Campuchia)
Ông Thomas Stier là Giám Đốc công ty H&T Technology Pool & Spa Co., Ltd. (Campuchia). Ông tốt nghiệp kỹ sư Cơ Khí tại Đức năm 1993, và đã có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồ bơi và spa

Nguyễn Hải Hà

Công ty TNHH MTV Công nghệ H&T (Việt Nam)
Bà Nguyễn Hải Hà là Giám Đốc công ty TNHH MTV Công nghệ H&T (Việt Nam). Bà tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Đức năm 1996, và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hồ bơi và spa

Phạm Thành Trung

Công ty TNHH MTV Công nghệ H&T (Việt Nam)
Ông Phạm Thành Trung là Phó Giám Đốc công ty TNHH MTV Công nghệ H&T (Việt Nam). Ông là Kỹ Sư ngành Điện-Điện Tử và có nhiều năm kinh nghiệm quản lý dự án

Quan Mai Anh

Công ty TNHH MTV Công nghệ H&T (Việt Nam)
Bà Quan Mai Anh là Phó Giám Đốc công ty TNHH MTV Công nghệ H&T (Việt Nam). Bà là Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc